دسته: فلسفه و دین

چگونه حال (زمان) را درک کنیم 0

چگونه حال (زمان) را درک کنیم

راه فهمیدن اینکه در حال حاضر در چه جهانی هستیم با فهمیدن چگونه در اینمکان بودن، تاریخچه و یا جایی که د آینده خواهیم بود می باشد. چیزی که ما به عنوان «حال حاضر»درک...

چگونه روح خود را پیدا کنیم 0

چگونه روح خود را پیدا کنیم

در درون ما انرژی وجود دارد که منحصر به فرد است کاربر میتواند آنرا به ارمغان بیاورد آنرا برای رسیدن به هدفی که میخواهد به کار برد. با پیروی از مراحل ارائه شده میتوانید...

چگونه زیبایی صحیح را بدانیم؟ 0

چگونه زیبایی صحیح را بدانیم

آیا میخواهید زیبایی درون مردم را ببینید؟آیا میخوهید دوستی داشته باشید که شخصیت فوق العاده دارد؟ برای فهمیدن چگونگی بیشتر بخوانید 1- سعی کنید که برای چیز های جدید باز باشید: اگر شما برای...